Hilde&Mathilde Mediation

Algemene voorwaarden (Mediation)

 1. Algemeen
  1. Hilde&Mathilde Mediation is een maatschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84882107.
  2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Hilde&Mathilde Mediation onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
   1. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever, alsmede in het kader van opdrachten waarbij derden worden ingeschakeld.
   2. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Hilde&Mathilde Mediation, schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Hilde&Mathilde Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden
   2. Opdrachtgever: degene voor wie Hilde&Mathilde Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen
   3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Hilde&Mathilde Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
   4. Partij(en): de partijen (of één van hen) die hun geschil door middel van mediation wensen op te lossen
 3. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Hilde&Mathilde Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Hilde&Mathilde Mediation is aanvaard.
 5. Declaraties
  1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
  2. Verrichte werkzaamheden en door opdrachtgever te betalen kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt,
  3. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Hilde&Mathilde Mediation is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
  4. Hilde&Mathilde Mediation is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie, zonder dat daarvoor een (nadere) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.
  5. Bent u verhinderd en wilt u uw afspraak wijzigen neemt u dan per mail of telefonisch contact met ons op. Wij hanteren hiervoor een termijn van 48 uur (excl. weekend- en feestdagen) voor het kosteloos annuleren of verplaatsen van de afspraak.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van Hilde&Mathilde Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Hilde&Mathilde Mediation beperkt tot een bedrag van €2.500,-.
  3. Hilde&Mathilde Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hilde&Mathilde Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Hilde&Mathilde Mediation is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Hilde&Mathilde Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Hilde&Mathilde Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Hilde&Mathilde Mediation en/of één van haar medewerkers.
 7. Geschillen
  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten,
   zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter ter standplaats van Hilde&Mathilde Mediation,tenzij Hilde&Mathilde Mediation kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.
 8. Nederlands recht
  1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Hilde&Mathilde Mediation is onderworpen aan Nederlands recht.

Hilde&Mathilde Mediation

Algemene voorwaarden (trainingen en advies)

 1. Algemeen
  1. Hilde&Mathilde Mediation is een maatschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84882107.
  2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Hilde&Mathilde Mediation onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever, alsmede in het kader van opdrachten waarbij derden worden ingeschakeld.
  4. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Hilde&Mathilde Mediation, schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Hilde&Mathilde Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
   2. Opdrachtgever: persoon of bedrijf waarmee Hilde&Mathilde Mediation een overeenkomst sluit voor het verzorgen van workshops/trainingen, (hierna:’de overeenkomst’) ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan die opleiding, dan wel die Hilde&Mathilde Mediation inhuurt voor het verrichten van werkzaamheden zoals workshops, trainingen of advies.
   3. Deelnemer: de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.
 3. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Hilde&Mathilde Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst ter zake de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht van opdrachtgever door Hilde&Mathilde Mediation schriftelijk is aanvaard.
  2. De opdrachtgever heeft het recht om tot veertien werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of te annuleren zonder opgaaf van reden.
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Hilde&Mathilde Mediation.
 5. Annulering deelname aan c.q. inhuur voor trainingen en dagworkshops
  1. Hilde&Mathilde Mediation heeft het recht deelname aan een training/dagworkshop of het verrichten van werkzaamheden per email of schriftelijk, zonder opgave van redenen, te annuleren. In dat geval heeft de (kandidaat)deelnemer het recht op teruggaaf van betaald lesgeld of de mogelijkheid deel te nemen aan de betreffende training/workshop zodra deze opnieuw zal worden gegeven. Het recht om alsnog aan een vervangende training/workshop deel te nemen vervalt indien deelname niet binnen 1 jaar na de oorspronkelijke training/workshop datum heeft plaatsgevonden.
  2. In het geval van annulering als bedoeld in artikel 6.1 is Hilde&Mathilde Mediation niet gehouden tot betaling van een schadeloosstelling of schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook.
  3. De annulering van deelname aan c.q. inhuur voor trainingen/workshops en werkzaamheden is voor de opdrachtgever kosteloos mits deze annulering plaatsvindt tot 30 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste trainings-, workshop- of werkdag. Tussen 30 en 15 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de training/workshop of werkzaamheden is 50% van de kosten verschuldigd. Bij annulering van 15 kalenderdagen en korter voorafgaand aan de eerste trainings-, workshop- of werkdag, of bij beëindiging van deelname op of na de eerste trainings-, workshop- of werkdag, waaronder ook valt het niet verschijnen op de trainings- c.q. werklocatie, om welke reden dan ook, zijn de volledige kosten verschuldigd. In bijzondere gevallen heeft Hilde&Mathilde Mediation het recht om met betrekking tot deze bepaling afwijkende afspraken te maken.
  4. De deelnemer aan een training/workshop heeft het recht zich tot uiterlijk één dag voor aanvang van de training/workshop te laten vervangen door een andere deelnemer. In de situatie van vervanging door een opvolgend deelnemer is en blijft de (oorspronkelijke) opdrachtgever gehouden tot betaling van de kosten van de training/workshop.
 6. Betaling
  1. Hilde&Mathilde Mediation brengt de kosten van deelname aan een workshop/training en andere werkzaamheden in rekening door middel van een factuur. Deze factuur dient uiterlijk te zijn voldaan voor aanvang van de eerste workshop/trainingsdag.
  2. Indien aan betaling als bedoeld in artikel 7.1 niet is voldaan heeft Hilde&Mathilde Mediation het recht haar werkzaamheden op te schorten dan wel de deelnemer toegang tot de training/workshop te ontzeggen.
  3. Met betrekking tot de door Hilde&Mathilde Mediation verzonden facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de facturering. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt is opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere in gebreke stelling, in verzuim. In dat geval is opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd (van 15% van de hoofdsom, dan wel conform de WIK).
 7. Intellectueel eigendom
  1. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de opdrachtgever. Alle rechten ter zake het opleidingsmateriaal behoren toe aan Hilde&Mathilde Mediation.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilde&Mathilde Mediation zijn opdrachtgever en/of deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken.
  3. Indien in strijd met het bepaalde in artikel 8.2 wordt gehandeld zijn opdrachtgever en/of deelnemer gehouden alle daaruit voor Hilde&Mathilde Mediation voortvloeiende schade te voldoen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Hilde&Mathilde Mediation spant zich in om de workshop/training dan wel andere werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. Hilde&Mathilde Mediation is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor het bedrag van de hoogte van de overeenkomst per schade-veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
  3. Hilde&Mathilde Mediation is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Hilde&Mathilde Mediation heeft het recht om bij de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden gebruik te maken van de werkzaamheden van derden. In dat geval geldt de regeling als bedoeld in artikel 9.1-9.3.
 9. Geschillen
  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.
 10. Nederlands recht
  1. Op alle overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Stuur ons een WhatsApp